תקנון אתר ופסטיבל

תקנון האירוע – פסטיבל אימג'ן 

 • אנא כבדו את חוקי האירוע, את שאר המשתתפות והמשתתפים, היו רגישים לעצמכם ולסביבה, והשמעו להוראות הסדרנים, ההפקה והבטחה על מנת שהכל יעבור כמו שצריך. 
 • המרחב האישי והבטוח חשוב לנו מאוד, אנחנו רוצים ליצור מרחב הרמוני נעים ומכבד בו כולנו, גברים ונשים כאחד, מרגישים בו בנח. אנא כבדו גבולות של אחרים ואחרות, וכבדו את הגבולות שלכם.
 • כל מגע מתקיים רק בהסכמה ורצון מלאים ומודעות של שני הצדדים. מזמינים אתכם לפנות להפקה בכל מקרה של מישהו שאינו מכבד גבולות ופוגע במישהו אחר. מטרידים למיניהם יורחקו מהאירוע. תהיה נציבה באירוע שתטפל בפניות. ראו עמוד מרחב בטוח באתר. 
 • אין כניסה מתחת לגיל 22. רוכש שיגיע שמתחת לגיל זה ביום האירוע, לא יוכל להיכנס וכרטיסו לא יקבל זיכוי. 
 • חובה להציג תעודת זיהוי בכניסה לאירוע
 • ניתן להכניס ילדים עד גיל 12 בליווי הורים בלבד. אין כניסה לילדים מגיל 12 עד גיל 22.
 • כרטיסים ניתנים לביטול עד 14 יום מרגע הרכישה, ובתנאי שלא פחות משבוע לפני תחילת האירוע, במהלכו, לא ניתן לבטל כרטיסים. דמי ביטול 5%.
 • שבוע לפני הפסטיבל לא ניתן לבטל כרטיסים.
 • ניתן להעביר כרטיס רק באמצעות טופס העברת כרטיס שיפורסם באתר שלנו
 •  
 • השתתפות בפסטיבל באחריות המשתתפים בלבד.
 • נא להישמע להוראות הסדרנים ההפקה והאבטחה בשטח.
 • אין להדליק אש
 • אין להכניס נשק, כלי זכוכית, כלים חדים, סכינים, חיות וסמים לשטח הפסטיבל.
 • כרטיס בפסטיבל מקנה השתתפות בכל הפעילויות על בסיס מקום פנוי, יש להגיע לפעילות על מנת לתפוס מקום כ5-10 דקות לפני תחילתה.
 • אין הפקת הפסטיבל אחראית על רכוש או דברי יקרי ערך שנגנבים, אובדים וכו'.
 • חובה ליידע את המנחה בכל פעילות במידה ויש מגבלות רפואיות או פיזיות כלשהם, או רקע של בעיות נפשיות.

 • מי שיעבור על אחד מחוקי התקנון האירוע, עלול להיות מורחק מהאירוע על ידי מנהלי האירוע. 

מדיניות פרטיות

 1. כללי
  1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
  2. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או
   את הזמנת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת המזמין, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
  3. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן  תקנון זה.
  4. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’) כמו כן
   הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
  5. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר
   (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.
  6. החברה והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים
   להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והחברה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.
  7. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
  8. טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את החברה.
  9. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים,
   בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.
  10. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי הנהלת האתר הוא המועד הקובע לכל דבר.
 2. הרשמה לאתר
  1. על מנת לבצע הזמנה של מוצרים על המזמין להירשם באתר באמצעות טופס הרשמה מקוון.
  2. כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות,
   ,בעל כרטיס אשראי תקף ,שהונפק ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: “המזמין”).
  3. בעת הרישום באתר על המזמין להזין שם משתמש וסיסמא וכן את כתובת הדואר האלקטרוני שלו. במידה וישכח המזמין את הסיסמא, תשלח אליו הסיסמא
   הקיימת כפי שהוזנה בעת הרישום הראשוני באתר לכתובת הדוא”ל אשר הוזנה באתר.
  4. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי המזמין בטופס הרישום המקוון המצוי באתר.
  5. הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.
  6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
   1. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
   2. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
   3. מסירת פרטים שגויים במתכוון;
   4. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
   5. כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 3. סודיות ופרטיות
  1. כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע שלנו.
  2. לא נעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר ולא יעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע שלנו.
  3. למרות האמור לעיל, נהיה רשאים להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בפסטיבל אימג'ן ישראל ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה מעשה בלתי חוקי.
  4. פסטיבל אימג'ן ישראל  יהא רשאי לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
  5. בקיום מקרים שאינם בשליטתינו  ו/או הנובעים מכוח עליון, אנו מסירים אחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 4. דין ושיפוט
  1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
  2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.
  3. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.
 1.  
 
0
0
העגלה שלך
ריקון עגלת הקניותבחזרה לחנות